રાજય સરકારશ્રીની બજાર સમિતિઓમાં મહત્વની સિધ્ધિઓ

Published: September 05 2017

રાજય સરકારશ્રી દ્વારા બજાર સમિતિઓનાં આધુનિકરણ અને પાયાની સગવડો ઉભી કરવા વિવિધ યોજનાઓ થકી છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષ દરમ્યાન કુલ રૂ. ૧૩૧૮૯.૪૦ લાખની સહાય ચૂકવેલ છે. આ સહાય અંતર્ગત બજાર સમિતિઓમાં નીચે મુજબની સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવેલ છે.

 

 • બજાર સમિતિઓમાં આ સમય દરમ્યાન
 • ૧૨૧- ખેડુત ગોડાઉનનો,
 • ૨૨- વેપારી ગોડાઉન,
 • ૫૯૪- શોપ-કમ ગોડાઉન,
 • ૭૧- ગોડાઉન,
 • ૯૭- દુકાનો,
 • ૫૪- વેર હાઉસીંગ ગોડાઉન,
 • ૩ફ્રુટ એન્ડ વેજીટેબલ માર્કેટ
 • ૨૮- બજાર સમિતિઓમાં કમ્પાઉંડ વોલ,
 • ૧૨- બજાર સમિતિઓમાં આર.. પ્લાન્ટ,
 • ૩૪- બજાર સમિતિઓમાં વેચાણ કમ પ્રદર્શન સેન્ટર,
 • ૩૫- બજાર સમિતિઓમાં ખેડુત શેડ/પ્લેટફોર્મ,
 • ૪૬- બજાર સમિતિઓમાં આર.સી.સી રોડ,
 • ૧૮- બજાર સમિતિઓમાં ભોજનાલય,
 • ૧૫- બજાર સમિતિઓમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ,
 • ૪૪- બજાર સમિતિઓમાં ઓકશન શેડ,
 • ૨૨- બજાર સમિતિઓમાં ઓફીસ બીલ્ડીંગ,
 • ૧૧- બજાર સમિતિઓમાં રેસ્ટ હાઉસ,
 • ૨૦-બજાર સમિતિઓમાં ટોયલેટ બ્લોકની સુવિધા