બજાર સમિતિઓમાં ખેડૂતલક્ષી કૃષિ પ્રદર્શન યોજવા આપવાની યોજના.

Published: July 04 2018

યોજનાનો હેતુ સ્વરુપ અને કોના માટે:

રાજ્યની બજાર સમિતિઓમાં પ્રતિવર્ષ કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા કૃષિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આઘુનિક ખેતીમાં બીયારણો, ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગ બાબતે જાગૃતિ લાવવા બજાર સમિતી દ્વારા કૃષિ શિબીર યોજવામાં આવે છે.

વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯

જોગવાઇ: 500

યોજનાના લાભ માટે કોનો સંપર્ક કરશો:

સબંધિત જિલ્લાના નાયબ નિયામકશ્રી, ખેતબજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર & જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓની કચેરી