આદિજાતિ વિસ્તારના બજાર સમિતિઓમાં માલ લઈને આવતા આદિજાતિના ખેડૂતોને માલ પરિવહન ખર્ચ માટે સહાય આપવાની યોજના.

Published: July 04 2018

યોજનાનો હેતુ સ્વરુપ અને કોના માટે:
રાજ્યમાં આદિજાતિ વિસ્તારમાં આવેલ ૪૬ બજાર સમિતિઓના આદિજાતી ખેડુતો પોતાનો માલ બજાર સમિતિમાં વેચાણ અર્થે લાવતા થાય તે માટે પ્રોત્સાહીત કરવા પરિવહન ખર્ચ પેટે ટન દિઠ રૂ. ૫૦૦ ની સહાય ચુકવવાનું આયોજન કરેલ છે.

વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯

જોગવાઇ:700

યોજનાનો હેતુ સ્વરુપ અને કોના માટે:
સબંધિત જિલ્લાના નાયબ નિયામકશ્રી, ખેતબજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર & જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓની કચેરી